Staff Profiles

(+250)788434980
mbajacky2@yahoo.com
(+250)781610730
J.B.SHEMA@ur.ac.rw
(+250)788591304
mugishacharle@gmail.com
(+250)788813168
niyojonas36@gmail.com
(+250)785121249
j.barayandema@ur.ac.rw
(+250)788647508
edennyira@yahoo.fr
(+250)788565767
murefran44@gmail.com
(+250)788628627
jmukiza68@gmail.com
(+250)788879922
mukasahahabeatrice@yahoo.fr
(+250)787745660
gnkobwa@gmail.com
(+250)788842152
ngabeti@yahoo.fr
(+250)783055394
nduwangelof@yahoo.com
(+250)784123144
uwamahororehema@yahoo.com
(+250)788563861
emimaniyomwungeli@gmail.com
(+250)786179309
omukulira@yahoo.fr